Công văn tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGDĐT-GDCTHSSV

Đà Nẵng, ngày        tháng 4 năm 2022

V/v tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất

 

Kính gửi:

    - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;

    - Các trường đại học ngoài công lập;

    - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 816/STTTT-TTBCXB ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện như sau:

1. Tuyên truyền với hình thức phù hợp tới học sinh, học viên, sinh viên về Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, qua đó phục vụ việc nghiên cứu, học tập, góp phần tạo thói quen đọc sách cho các bạn trẻ.

2. Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất diễn ra từ ngày 19/4/2022 đến ngày 20/5/2022 tại địa chỉ: httt://book365.vn, có chủ đề “Thắp lửa tri thức” với các hoạt động hội chợ, giới thiệu sách, giao lưu cùng bạn đọc và Cuộc thi “Nhà thông thái” (thông tin giới thiệu Hội sách và Thể lệ Cuộc thi “Nhà thông thái” đính kèm).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;

- Trưởng các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, GDCTHSSV. D.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành

Video

Website liên kết

Thống kê truy cập

385285
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
50
299
5761
385285